مقایسه نسخه های مختلف XenApp


در جدول زیر مقایسه بین نسخه های مختلف  XenApp از قبیل Platinum ,Enterprise ,Advanced ,Fundamentals نشان داده شده است