مقایسه نسخه های مختلف سیتریکس Citrix XenAppمقایسه نسخه های مختلف XenApp

در جدول زیر مقایسه بین نسخه های مختلف  XenApp از قبیل Platinum ,Enterprise ,Advanced ,Fundamentals نشان داده شده است