نحوه انتشار و پابلیش کرد سیتریکس citrix xenapp بر روی اینترنت internet


مشکل استفاده از نرم افزار سیتریکس بر روی اینترنت

این مشکل زمانی رخ می دهد که از ۲ رنج آی پی مختلف بر روی سرور سیتریکس استفاده شده باشد . برای رفع این مشکل نیاز دارید که دو سایت مختلف بر روی همان سرور پابلیش کنید که یکی برای رنج داخلی و دیگری برای رنج پابلیک

البته این یکی از دلایل مشکل استفاده از سیتریکس بر روی اینترنت می تواند باشد