راهكار سيتريكس Citrix XenApp چه مزايايي براي سازمان دارد؟


با پراکندگي جغرافيايي کاربران در سازمان ها و شركت هاي مختلف، استفاده از نرم افزارهاي تحت ويندوز کنوني به صورت توزيع شده و پراکنده ناگزير مي نمايد و جهت تحقق اين امر، استفاده از روش هاي انتشار اطلاعات نظير Replication مورد استفاده قرار گرفته است. در حقيقت با استفاده از اين امکان داده هاي ذخيره شده در بانک داده بين شعبه هاي مختلف که هر کدام داراي سرور برنامه و بانک داده هستند منتقل مي شود .

Replication يک روش رايج جهت انتقال اطلاعات است اما اين نوع انتقال، مشکلات و سربارهاي زيادي به خصوص در مورد برخي از مشتريان دارد. اين مشتريان كه اغلب ديتاهاي فراواني را در شعبه هاي مختلف وارد مي كنند اغلب داراي خطاهاي بسياري در اين زمينه هستند كه هم مشتري و هم كارشناسان پشتيباني شركت نرم افزاري را ناراضي مي كند و يا برخي از مشتريان بزرگ به دليل داشتن شعب فراوان توانايي استفاده از   اين گونه نرم افزارها را ندارند زيرا در اينجا نيز Replication  توانايي حل مشكل اين دسته از مشتريان را ندارد و همچنين مشتري تمايلي به خريد نسخه هاي متعدد در شعبه هاي خود را ندارد زيرا كه هزينه هاي خريد نرم افزار و پشتيباني آن به صورت سالانه سربار مالي زيادي براي مشتري دارد .