مقایسه نسخه های مختلف سیتریکس Citrix XenApp


مقایسه نسخه های مختلف XenApp

در جدول زیر مقایسه بین نسخه های مختلف  XenApp از قبیل Platinum ,Enterprise ,Advanced ,Fundamentals نشان داده شده است