فرق انواع روش های مجازی سازی برنامه با Terminal Server


تفاوت مجازی سازی نرم افزار Citrix با ترمینال سرویس

 

استقرار و گسترش نرم افزارها به طرز چشمگیری با استفاده از فناوری Citrix و Terminal Services - TS تکامل یافته است. هر دو Citrix و TS به نیازهای استقرار نرم افزار برای اتصال از راه دور، تداوم کسب و کار و ترکیب سرور و دسترسی کارآمد به دیتاها بر روی پهنای باند کم و یا مواقعی که از سخت افزارهای ضعیف و یا قدیمی استفاده می شود، دارد. استفاده از Citrix به اندازه و یا تعداد دفاتر مورد استفاده بستگی ندارد.

Firewall | مجازی سازی | TS | اینترنت | ترمینال سرور

در حالی که TS برای محیط های ساده و همگن مناسب است، Citrix برای محیط های پیچیده ی نا همگن ایجاد گردیده است.

پنجره های بدون درز: Citrix اجازه می دهد یک برنامه واحد منتشر شده به دسکتاپ های محلی کاربر ادغام شود. کاربر می تواند به راحتی دیتا را بین برنامه های محلی و منتشر شده انتقال دهد. این ویژگی برای استقرار برنامه های کاربردی تخصصی مفید می باشد و احتیاج به یکی کردن نصب ها را حذف می کند.