Configuring a Windows Server 2008 Terminal Services License Server


از منوی Administrative toolsگزینه Configure your server را انتخاب می کنیم و در تست Select a role section گزینه terminal server را انتخاب می کنیم Next را می زنیم) دو بار)
Wizard شروع به نصب فایل های مورد نیاز می کند .پیغامی که در شکل زیر می بینید اخطاری می دهد که سیستم بعد از نصب Restart می شود و همه برنامه های باز را قبل از اتمام نصب ببندید.

پس از Restart شدن کامپیوتر وقتی که کامپیوتر Boot شد پیغام تایید کننده ای روی صفحه ظاهر می شود که نشان دهنده این است که کامپیوتر شما به یک Terminal server تبدیل شده است .

LICENSING

در این مرحله بیشترین تغییرات را اعمال می کنیم.
شرکت مایکروسافت برای تهیه Licensing دو روش را معرفی کرده استPer users و.Per device
اگر که بخواهیم Terminal server licence server راه اندازی کنیم به شکل زیر عمل می کنیم.
از کنترل پنل گزینه Add / Remove program را انتخاب کرده و سپس گزینه Windows components را انتخاب می کنیم.

از پنجره ای باز شدهTerminal server licensing را انتخاب میکنیم. ( next )
پس از نصب Terminal server licensing و قبل از اینکه شروع به توزیع License کنیم بایدآن راActive کنیم .
برای Active کردن باید به اینترنت وصل بود و از طریق Browser یا تلفن این کار را کرد .

تنظیماتTerminal server

برای تنظیمات Terminal server از دو برنامه زیر استفاده می کنیم
- Terminal server manager
-Terminal server configuration
این برنامه ها را می توان در مسیرControl panel>Administrative tools پیدا کرد.

Terminal server manager

در این برنامه زمانی کهServer name را انتخاب می کنیم می توان سه بخش users,session,proces را مدیریت کرد.
-ایکون سبز رنگ نشان دهنده این است که سرور Online است.
-ایکون خاکستری رنگ نشان دهنده این است که سرورDisconect است .

تب Users
در قسمت Users شما می توانید ببینید که چه کسانی Connect هستند و چه مدت است که Connect هستند و توضیحاتی در این رابطه………..
با انتخاب یک User و راست کلیک کردن روی ان می توان یک Session users راDisconnect یاReset کرد و می توان یک Messege برای ان User ارسال کرد.

تب Session
در اینجا می توان تمامSession های ترمینال سرور را مشاهده و مدیریت کرده.شما میتوانید با راست کلیک کردن رویSession وضعیتIncoming,Outgoing اطلاعات را مشاهده کنید و یا حتی یک Session خاص را Resrart کنید.

تبProcesses
در این تب می توان تمام پردازش های در حال اجرا را مشاهده کرد و می توان دید که هر پردازش متعلق به کدام User می باشد.
( در واقع یک نسخه ساده شده ازTaskh manager می باشد) با راست کلیک کردن روی هرProcess و انتخاب گزینه
End process می توان ان پردازش را متوقف کرد و یا در اصطلاح Kill کرد.در شکل زیر نمایی از Terminal services maneager را مشاهده می کنید .

در شکل فوق اگر گزینهRDP-Tcp را انتخاب کنید می توانید اطلاعات مربوط به Process ها وSession های مربوط به ان User را مشاهده کنید
نکته
(#۱۲) در هر Session متفاوت است.
شما میتوانید با چندین Terminal server اتصال برقرار کنید . برای این کار از منوی Action گزینهConnect to computer را انتخاب کنید . اینها به لیست All list servers اضافه می گردند.