گردهمایی شرکت سیتریکس در سال 2015


کنفرانس سالانه یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه مجازی سازی Virtualization

درباره سیتریکس | شرکت سیتریکس | مجازی سازی برنامه | دورکاری سیتریکس


همایش شرکت سیتریکس در سال 2015 در تاریخ May 12–14 ، کنفرانس صنعت برتر در نرم افزار های تعریف شده محل کار است، چیزی است که آینده کسب و کار و مردم را شکل میدهد. این شرکت از طریق جلسات ، بحث های جمعی ، نمایش زنده ، آموزش عملی و محیط های تعاملی نشان خواهد داد که راهکار سیتریکس انتقال و دگرگونی محیط کار صنایعی مانند   بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و خدمات مالی و دولتی خواهد بود.