گزارش مالی سه ماهع آخر ساله 2014 سیتریکس


پیشرفت فروش محصولات سیتریکس و سهم بیشتر بازار مجازی سازی دنیا

درآمد خالص در سه ماهه سوم سال مالی 2014 $ 48،000،000، یا $ 0.29 در هر سهم ، در مقایسه به 77 میلیون دلار، و یا $ 0.41 در هر سهم ، برای سه ماهه سوم از سال 2013. نتایج GAAP مالی برای سه ماهه سوم سال مالی 2014 بود شامل ی 21،000،000 $ مربوط به طرح دعوی در دادگاه برای  ثبت اختراع، و همچنین 3 میلیون دلار برای طرح های استراتژیک می باشد.غیراز GAAP مالی درآمد خالص در سه ماهه سوم سال مالی 2014،  125 میلیون دلار، و یا $ 0.75 در هر سهم رقیق، در مقایسه به 132 میلیون دلار، و یا $ 0.70 در هر سهم رقیق، برای سه ماهه سوم سال مالی 2013 بوده است.