برنامه شرکت سیتریکس برای سال 2015 میلادی


چه چیزمی توانیم درباره برنامه های شرکت سیتریکس Citrix Company در سال 2015 بگوییم؟

در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مردم می خواهند از دستگاه های مختلف همراه مانند انواع تلفن ها و IPad ها و Mobile Device ها استفاده کنند و انواع برنامه ها را با استفاده از شبکه تلفن همراه خود دانلود کنند و در دسترس خود قرار دهند. در اصل دوست دارند واحد شبکه برای خود درست کنند. در چنین فضای رقابتی محصولاتی قابل فروش می باشند که بتواند دگرگونی در روش پردازش برای مردم ایجاد کنند که در سال 2015 از این فراتر خواهد رفت.
به این ترتیب شرکت سیتریکس برای حمایت از کسب و کار مردم  در محل های کسب و کار و تلفن های همراه یشان به آنها اجازه می دهد به داده های خود ایمن و مطمئن در هر زمان و در هرجا برای کار دسترسی داشته باشند.