درباره متخصص و کارشناس پشتیبانی دهنده سیستم های کامپیوتری در شرکت


متخصص پشتیبان دهنده سیستم های کامپیوتری

  کارهایی که باید یک کارشناس پشتیبانی دهنده شبکه در آن تخصص داشته باشد:

  1. تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز هر شبکه برای مشخص شدن سرویس های مورد نیاز آن شبکه، قابلیت استفاده از فضای دیسک های موجود و ظرفیت هر سرور.
  2. پیکربندی تنظیمات امنیتی و یا مجوز های دسترسی برای گروه ها و یا کاربران موجود در شبکه.
  3. پیکربندی شبکه گسترده (WAN-Wide Area Network) و شبکه محلی (LAN-Local Area Network)، روتر ها و تجهیزات مرتبط با آن.
  4. تهیه مستند از فعالیت های پشتیبانی شبکه.
  5. پیکربندی و مشخص کردن پارامترهای نصب و راه اندازی و یا تست کردن شبکه LAN، WAN، Hubها، Routerها، Switchها، Controllerها، Multiplexerها و دیگر تجهیزات مرتبط با آن شبکه.
  6. و در نهایت بررسی و ارزیابی شبکه LAN و WAN و قابلیت سرعت و دسترسی به داده ها در شبکه، شناسایی مشکلات شبکه با هدف بازیابی اطلاعات است.

 

خدمات تخصصی پشتیبانی شبکه و نگهداری اتاق سرو مهندسی شبکه پال نت