اوراکل oracle پوشش دهی و پشتیبانی سیستم کلود cloud خود را گسترش می دهد


اضافه شدن دو ویژگی جدید برای کلود cloud اوراکل

Oracle database | VMware | Linux | HP | CITRIX | Oracle | نرم افزار Citrix | نماینده سیتریکس | نصب سیتریکس | خرید سیتریکس | خرید citrix | خرید نرم افزار xenapp | خرید لایسنس | Citrix xenapp licensr sales buy


اوراکل قدمی دیگر در راستای  تلاش برای پیشنهاد های کلودش به وسیله ی ارائه دو محصول جدید خود برداشت، این دو محصول جدید برای کمک به شرکت ها برای پردازش در کلود به صورت بهینه طراحی شده است. اوراکل به مشتریان خود قول داده است که هم کلود مدیریتی و کلود جهانی خود را در جهت کلود مدیریت زنجیره ی تولید شرکت ها گسترش دهد و هدف از تمامی این تلاش ها فراهم کردن مدیریتی مدرن ،شفاف و رضایت بخش است.