چگونگی نصب و راه اندازی ویندوز ترمینال سرور 2003


ابتدا رول ترمینال سرویس را نصب کنید .

٢ ) Next را كليك كنيد .

٣)قبل از ادامه بار ديگر مطمئن شويد ، اين كارهاي مقدماتي را كامل كرده ايد Next را كليك كنيد.

٤ )از ليست Server Role ،ترمينال سِروِر Next را كليك كنيد.

٥ )در حين نصب، كامپيوتر نياز به راه اندازي مجدد خواهد داشت، كليه برنامه ها را بسته OK را كليك كنيد.

٦ ) پس از راه اندازي مجدد، سِروِر شما يك ترمينال سِروِر خواهد بود.

دكمه Finish را كليك كنيد.

٧ )ترمينال سِروِر شما آماده استفاده است. براي تغيير تنظيمات از   Start\Ad…\ Terminal Services Configuration را انتخاب كنيد.

٨ ) براي ايجاد يك متد ارتباطي جديد براي ترمينال سِروِر ، بر روي Connection راست كليك كرده و گزينه Create New Connection را انتخاب كنيد .

٩ )در ويزارد، Next را كليك كنيد.

١٠ ) در اينجا ما نوع ارتباط را انتخاب مي كنيم. براي سرويس ترمينال مايكروسافت، از Microsoft RDP 5.2 استفاده كنيد.

اگر يك سرويس third)party   داشته باشيد براي اطلاعات مربوط به داكيومنشين آن را رجوع كنيد. Next را كليك كنيد.

١١ ) encryption level يا درجه رمزگذاري را انتخاب كنيد. بصورت پيش فرض اين گزينه در حالت Client Compatible قرار دارد.

Next را كليك كنيد.  

١٢)وضعيت اجازه استفاده از ريموت كنترل در اين ارتباط را مشخص كنيد Next را كليك كنيد.

١٣)ارتباط را نامگذاري كرده يكي از دو نوع تبادل زير را انتخاب نماييد:

TCP ” يك ارتباط( LAN ) يا ارتباط با ( Modem ) ، Next   را كليك كنيد.

١٤ ) Adopter شبكه استفاده شده در اين ارتباط را انتخاب كرده شماره ارتباط همزمان را از صفر تا نامحدود انتخاب كنيد Next را كليك كنيد.

١ ۵ )برايتنظيم يك ارتباط موجود بر روي Connection تعريف شده راست كليك كرده Properties را انتخاب كنيد.

١٦ ) در قسمت General مي توانيد درجه رمز گذاري را تغيير دهيد.

١٧ ) در قسمت Logon Setting    اطلاعات Logon براي همه مشتريها را تنظيم كنيد.

١٨ ) در قسمت Sessions تنظيمات حد زماني دوره ارتباط و ارتباط مجدد را انجام دهيد.

١٩ ) درقسمت Network Adaptor    مي توانيد )كارت شبكه( را تغيير داده و حد ارتباط را مشخص كنيد.

٢٠ ) درقسمت Client Settings تنظيمات ارتباط مشتري را پيكربندي كنيد.

٢١) درقسمت Remote Control   وضعيت اجازه استفاده از ريموت كنترل در اين ارتباط را مشخص كنيد.پس از تنظيمات OK را كليك كنيد.

٢٢ ) در پنجره پيكربندي ترمينال سرويس Server Setting را باز كنيد

براي تغيير وابستگي يك Setting   در ليست سمت راست بر روي آن دابل كليك كنيد.

٢٣ ) مجموعاًهفت Setting وجود دارد كه هر كدام به ترمينال سرويس مربوطند. تغييرات در Setting براي تمام Clients ها اعمال مي شود

يك راه بهتر براي بكاربردن Setting براي ترمينال سرويس از طريق

  Group Policy ""ياخط مشي گروه است با Group Policy فقط كاربرهاي تحت Group Policy تأثير مي گيرند.

   ٢٤) Active براي استفاده از متد Group Policy از Start\Administrative   گزينه   Directory user and Computers   را انتخاب كنيد.

٢٥ )    بر روي كنترل كننده دامنه فصلي، راست كليك كرده Properties را انتخاب كنيد.

٢٦ ) قسمت   Group Polity   را انتخابكنيد. دكمه New كليك كرده و نام شيء را را مشخص كنيد.

٢٧)شيءجديد ايجاد شده را انتخاب كرده دكمه Properties را كليك كنيد.

٢٨ ) در قسمت Security براي اضافه آردن كاربران به اين ، Group Policy   دكمه Add را كليك كنيد.

٢٩) درجعبه Edit ، Terminal Server را بعنوان نام شيء وارد كنيد.

از زمانيكه ما يك Group Policy جديد براي مشتري ترمينال سِروِر ايجاد مي كنيم بايد كليه استفاده كنندگان Terminal Server را شامل باشيم.

٣٠ ) گروهترمينال سِروِر را از ليست انتخاب كرده OK را كليك كنيد   .

٣١ ) گروهكامپيوترهاي ترمينال سِروِر به اين Group Policy  

اضافه خواهند شد. را OK كليك كنيد.

٣٢)تنظيمات اجازه دادن را طبق خواست خود انجام داده OK را كليك كنيد.

٣٣ ) دكمه Edit را كليك كنيد.

٣٤ ) در اديتور، شيء Group Policy ، Computer Configuration\ Administrative Templates\ Terminal Services را انتخاب كنيد.

ليستي از تنظيمات منطبق با ترمينال سِروِر در سمت راست نشان داده مي شود

" Sets rules for remote Control of Terminal Services user sessions "دابل كليك كنيد.

٣٥) گزينه   Enabled   راعلامت زده و وضعيت Remote Control براي سرويس هاي ترمينال را مشخص كنيد.

  36 )" Sets rules for remote Control of Terminal Services user sessions "دابل كليك كنيد.

٣٧) گزينه   Enabled   فعالكرده OK را كليك كنيد.

38 ) " Sets rules for remote Control of Terminal Services user sessions "دابل كليك كنيد.

٣٩ )   Enabled   را )فعال( كنيد .تا همه كاربران تحت اين Group Policy به سرويس ترمينال دسترسي داشته باشند.

٤٠) درپيكربندي ترمينال سرويس، وضعيت حذف پوشه” Temp “ را مشخص مي كنيم.

در Temporary folders, Terminal services را باز كنيد.

شما مي توانيد تنظيمات را از اديتور شيء Group Policy به خوبي نشان دهيد