ابر ترکیبی Hybrid Cloud موج دیگری از نوآوری مجازی سازی


فناوری های جدید Virtualization

آشنایی با فن آوری Desktop Virtualization و Device شبکه سیتریکس | معرفی تکنولوژی مجازی سازی (Virtualization) | فناوری رایانش ابری و ظرفیت های بهره مندی از آنفناوری رایانش ابری و ظرفیت های بهره مندی از آن


امروز بیش از هر زمان، از CIOs با ایجاد استراتژی های فن آوری است که موجب دستیابی به نتایج مثبت کسب و کار وظیفه و کمک به سازمان های شده است . در همان زمان، آنها باید فکر فن آوری های جدید و یا خدمات استفاده برای دستیابی به این نتایج به حداقل رساندن خطرات امنیتی و به حداکثر رساندن انتخاب و کنترل باشد . این علت سعی و کوشش می تواند دقت تصور نادرست از اینکه IT به کندی پاسخ می دهد و اغلب می گوید: "نه،" و یا خارج از لمس با سرعت سریع از کسب و کاراست . برای جلوگیری از مقررات سختگیرانه اعمال شده توسط IT ، بسیاری از رهبران کسب و کار از IT و خدمات ابری در ابر های عمومی بدون اطلاع CIO ارزان استفاده می کنند و بنابراین یک وضعیت شناخته شده به عنوان "ابر سایه "  shadow cloud   ایجاد می شود. استفاده سریع و آسان از خدمات ابر عمومی در زیرساخت های ارزان، گزینه جذاب و ارزان است.