آموزش تنظیمات وب سرور httpd در مجازی سازی Docker


آموزش پیکربندی httpd بر روی Docker-Registery سرور

برای این منظور، کافیست تا فایل پیکربندی docker-registry.conf را که در مسیر /etc/httpd/conf.d قرار دارد را توسط ویرایشگر متنی vi باز کرده:
# vi /etc/httpd/conf.d/docker-registry.conf

و سپس خطوط زیر را در آن اضافه نمایید:
ProxyRequests off
ProxyPreserveHost on
ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/

    AuthType Basic
    AuthName "Basic Authentication"
    AuthUserFile /etc/httpd/conf/.htpasswd
    require valid-user


درنهایت فایل مذکور را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.

در مرحله بعد توسط دستور زیر اقدام به ایجاد یک user توسط دستور htpasswd نمایید. به عنوان مثال من در اینجا کاربری به نام "cent" ایجاد می‌کنم. بعداً از این کاربر برای اتصال بصورت امن توسط پروتکل HTTPS از هر یک از Docker Nodeها به Docker Register سرور استفاده خواهیم نمود.
# htpasswd -c /etc/httpd/conf/.htpasswd cent

و در آخر نیز سرویس httpd را یکبار restart نموده تا تنظیمات و پیکربندی‌های انجام شده اعمال شوند:
# systemctl restart httpd

6.  در صورتیکه همه چیز درست است و تمام مراحل و پیکربندی‌ها را تا به این مرحله درست انجام داده‌اید، می‌توانید از هر یک از Docker Nodeها توسط پروتکل HTTPS به Registery Server خود بصورت امن متصل شوید. برای این منظور، کافیست تا با یک user که توسط دستور htpasswd پیشتر در سرور Docker-Registery خود اضافه کرده‌اید، برای مثال از سرور node01 به Docker-Registeryتان Login نمایید (برای مثال من کاربری به نام cent را پیشتر ایجاد کرده‌ام). برای این منظور می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:
# docker login dlp.srv.world

سپس اقدام به tag زدن image مورد نظر بر روی مخزن سرور node01 و ادامه push کردن آن به Registery Server و درنهایت جستجوی آن imageی با کلمه "web" بر روی آن نمایید.
# docker tag web_server dlp.srv.world/webserver
# docker push dlp.srv.world/webserver
# docker search dlp.srv.world/web

برای دریافت جدید ترین اخبار فناوری اطلاعات و آخرین خبرهای تکنولوژی و فناوری به کانال تلگرام گروه پال نت بپیوندید.


  Channel: @palnetgroup