انواع روش های مجازی سازی Virtualization


Application Virtualization


در زمینه مجازی سازی در حالت کلی 3 سطح مختلف وجود دارد که در این پست سعی در معرفی و توضیح اجمالی داریم:

1- مجازی سازی مبتنی بر فظای ذخیره سازی
در این مبحث فظاهای ذخیره سازی فیزیکی با فظاهای ذخیره سازی دستگاههای موجود ترکیب شده به صورتی که تمام این فظاها همانند یک دستگاه ذخیره سازی نشان می دهند.

Application Virtualization | مجازی سازی | مجازی سازی مبتنی بر فظای ذخیره سازی | مجازی سازی مبتنی بر سرور | مجازی سازی مبتنی بر شبکه | ترکیب منابع شبکه | تقسیم پهنای باند برای کاربران | یک مسیر خاص و امن

2- مجازی سازی مبتنی بر سرور
در این حالت طبیعت و حالت فیزیکی سرورها مانند تعداد و شناسه آنها پردازنده ها، سیستم عامل و برنامه های که بر روی آنها اجرا می شوند پنهان میشوند.
3- مجازی سازی مبتنی بر شبکه
ترکیب منابع شبکه و تقسیم پهنای باند برای کاربران در یک مسیر مستقل که توانایی برقراری ارتباط در مسیر خاص و امن را در هر لحظه ممکن می سازد.