محدودیت زمانی لایسنس سیریکس!!!


یکبار برای همیشه امتحان کنید

یکی از مزیت های سیتریکس نداشتن محدودیت زمانی در لایسنس این برنامه است. لایسنس این برنامه به صورت Live Time بوده، اما شما تنها از یک محدودیت برخوردار هستید و آن تعداد کاربرهای شماست. 
تعداد کاربران در این برنامه و نوع لایسنس به نوعی ضریب 5 در نظر گرفته خواهد شد یعنی اگر تعداد کاربران شما 7 عدد باشد شما باید لایسنس 10 کاربره را دریافت کنید. البته به نوعی این کاربر اضافه در آینده ای نزدیک اگر بخواهید تعداد کاربران خود را اضافه کنید و توسعه در سازمان و کسب و کار خود داشته باشید، مشکلات شما را مرتفع خواهد کرد.