لایسنس سیتریکس citrix و License Remote Desktop Service ویندوز سرور


درباره لایسنس ترمینال سرویس و XenApp

Citrix Versus Terminal Services | Do you need Citrix or is Terminal Server enough | Terminal Server vs Citrixd
جهت نصب سیتریکس نیازمند License برای سرویس ترمینال Microsoft Terminal Service ویندوز سرور می باشیم. CAL ها جهت سرویس RDP مایکروسافت باید بر روی License Server مایکروسافت Install گردد. تعداد لایسنس terminal Server بستگی به تعداد کاربران دورکار استفاده کننده از سیتریکس XenApp دارد.

مشاهده عملکرد Terminal Service ویندوز سرور و دموی سیتریکس