سیتریکس و سرویس و خدمات ابری Citrix Xen Cloud


سیتریکس و خدمات ابری و Cloud Computing

ظهور محاسبات ابری ارائه خدمات شرکت های IT را از هر جنبه تغییر داده است. سازمان های IT در سراسر جهان در حال حاضر شروع به خدمات ابری کرده اند که به آنها اجازه دستیابی خودکار به افزایش منابع مرکز داده ها ی  datacenter مجازی ، انعطاف ، self-service clouds می شود که منجر به اطمینان از بهترین امنیت ، عملکرد و قابلیت اطمینان خواهد شد.


در لینک زیر مقاله ای وجود دارد که درباره خدمات ابری و سرویس های جدید شبکه و زیرساخت مجازی با استفاده از تکنولوژی های Citrix XenApp , Citrix Desktop می پردازد.

ابر ترکیبی Hybrid cloud با Citrix XenDesktop و XenApp