سیتریکس رهبر برنامه های کاربردی و مجازی سازی دسکتاپ


سیتریکس Citix و مجازی سازی نرم افزارها و مجازی سازی دسکتاپ desktop virtualization

 

سیتریکس رهبر نرم افزارها و مجازی سازی دسکتاپ desktop virtualization است. سیتریکس راهکارهای جامع و منعطفی را به برنامه های کاربردی ویندوز و دسکتاپ ها به هر کاربری در هر سیستمی درزمانیکه نگهداری اطلاعات ارزشمند در مرکز داده ها datacenter قفل باشد ، ارائه می دهد.


 سیتریکس Citix و مجازی سازی نرم افزارها و مجازی سازی دسکتاپ desktop virtualization | آموزش مجازی سازی


نرم افزار و تکنولوژی مجازی سازی دسکتاپ سیتریکس Citrix application and desktop virtualization به وسیله ترکیب کنترل گرانول و با تجربه غیرقابل انتظار کاربر کمک می کند تا سازمان شما همگام با تقاضا های کسب و کار تغییر کند ضمن افزایش بهره وری ، مدیریت آسان ، بهبود امنیت   improving security و کاهش هزینه ها.