سیتریکس 900 کارمند و کارشناس خود را اخراج کرد


سیتریکس با کاهش 900 کارمند خود به عنوان "حرکت تدافعی" دیده شد. 

حرکت تدافعی سیتریکس با کاهش دادن 900 شغل


شرکت سیتریکس بهتر از حد انتظار، نتایج مالی سه ماهه گذشته را اعلام کرد ولی از یک طرح تجدید ساختار که 900 شغل را کاهش خواهد داد را متذکر شد.

سیتریکس اعلام کرد که این تغییر ساختار شامل کاهش 700 کارمند تمام وقت و 200 کارمند قراردادی است که انتظار صرفه جویی از 90میلیون دلار به 100 میلیون دلار در سال است.


citrix | سیتریکس | کارشناس | نماینده | محصول | مجازی سازی | دورکاری | کارمند | پرسنل


این خبر در اواخر روز چهارشنبه اعلام شد که این خبر باعث تشویق و تحسین سهامداران شد.

سهام سیتریکس در روز پنج شنبه افزایش 7درصدی داشت که مبلغ 63.27 دلار در هر سهم افزایش پیدا کرد.