متخصصین و رهبران فکری کنفرانس سیتریکس


مزایای شرکت در کنفرانس های آموزشی سیتریکس

در سال های اخیر شرکت سیتریکس با محصولات مجازی سازی خود توانسته است زیرساخت های فضای کاری و برنامه ها را متحول و دگرگون ساخته و امکان کار کردن آسانتر مردم را در هر جایی که باشند فراهم کرده است.
توجه و تمرکز آن به صنایع  بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش، خدمات مالی ودولت  طوری طراحی شده است که شما از آخرین روند شرکت خود مطلع خواهید شد.
در کنفرانس های سیتریکس شما با سخنرانی مدیران صنایع مختلف و متخصصین سیتریکس آشنا شده و وارد بحث میشوید.