شرکت سیتریکس قصد دارد RightSignature در حوزه گردش کار ساره Streamline Workflows را بدست آورد


 RightSignature در حوزه گردش کار ساره Streamline Workflows شرکت سیتریکس

امروزه اکثر مشتریان در خدمات مالی و مراقبت های بهداشتی مشغول به فعالیت هستند، اعلام کرد که در حال گسترش استفاده از فضای کاری همراه خود هستند. ترکیب فایل های اشتراکی سیتریکس با و هماهنگ سازی کامل با آن، سیستم متمرکز امضا الکترونیک دیجیتال اسناد و Document را فراهم می کند که این سیستم به دیجیتالی نمودن اسناد و مدارک مشتریان و اتوماتیک کردن آن ها کمک می کند تا سیستم های کاغذی گذشته را به کلی کنار بگزارند.
این راهکار بر اساس محبوبیت و اجتماع ShareFile and RightSignature که این اجتماع به سیتریکس کمک می کند تا خط تولید ShareFile خود را با تکنولوژی e-signature تلفیق کند.