امنیت متنی سیتریکس راهی است برای توانمند سازی Business Mobility


امنیت متنی Security سیتریکس و توانمند سازی Business Mobility

مشتریان شرکت سیتریکس Citrix Customers به پراکندگی جغرافیایی محل فعالیت و خارج از شرکت عادت کرده اند. استفاده از راه دور از برنامه ها و Application ها نیازمند تمهیداتی است که امنیت این داده ها و اطلاعات را نیز تامین کند. شرکت سیتریکس به مشتریانش در رابطه با گسترش کسب و کارشان و پراکندگی مشاغل در جاهای مختلف راهکارهای مفیدی دارد و جهت تامین امنیت این سرویس ها و برنامه ها نیز راهکارهایی دارد.
شرکت سیتریکس با استفاده از ترکیب راه کارهای مختلف می خواهد به مشتریانش این خاطرجمعی را بدهد که امنیت دهده ها و اطلاعات مهم و حیاطی سازمانشان حفظ خواهد شد راهکارهایی چون ترکیب تکنولوژی  مجازی سازی با مدیریت سیال سازی و سرویس های کلود کامپیوتینگ. virtualization, mobility management, networking and cloud services technologies
بر طبق این استراتژی بزرگ سازمانی و از روی نظرسنجی بین مدیران ارشد سازمان های مختلف، 62 درصد بر این باورند که موبایل سازی کسب و کار و استفاده از برنامه ها بدون دیدن تمهیدات لازم حفظ امنیت را مشکل تر می کند و 42 درصد نیز معتقدند که در این موارد نقض عهد صورت می گیرد.