صرفه جویی در منابع شبکه با سیتریکس


انعطاف پذیری ICA در برقراری ارتباطیکی از مسائلی که ذهن مدیران را در بخش IT به خود معطوف نموده استفاده از منابع شبکه در پروسه های دور کاری و همچنین برقراری ارتباط بین واحدهای مختلف سازمان است اینکه بتوانید این ارتباط را در بستری مناسب پیاده سازی نمائید احتیاج به ابزاری کارآمد در جهت بهینه سازی منابع شبکه در بستر ارتباطی و صرفه جویی در هزینه دارید.


 
پروتکل Independent Computer Architecture در فاز برقراری ارتباط 5kbps تا 10kbps از پهنای باند شما را به خود اختصاص میدهد این در صورتی است که پروتکل های دیگر مانند RDP در هر Session بیش از 50kbps از پهنای باند را اشغال می کنند. بزرگترین مزیت این پروتکل (ICA) انعطاف پذیری آن با پروتکل های دیگر از قبیل IPX, SPX, Net BEUI, Direct Asynch است که باعث پیشی گرفتن آن شده است.