پیکربندی و تنظیمات چاپگر در سیتریکس 6.5


Client Printer Redirection

تنظیم توابع چاپ در Xen App از طریق سیاست های سیتریکس شامل تنظیمات بر روی سرور برای کلاینت ها، تنظیمات خط مشی و هدایت پرینت به دستگاه مورد نظر و تنظیمات چاپگر به عنوان دستگاه اصلی برای ارسال چاپ. این تنظیمات از سیاست های داخل شبکه تبعیت می نمایند به این معنی که هر تنظیمی برای سیاست های چاپگر اعمال می شود سیتریکس نیز از این تنظیمات پیروی خواهد نمود. این پیکربندی در طول لاگین اولیه ارزیابی و در تمام این مدت باقی خواهد ماند که شامل Feature های زیر است:

پیکربندی و تنظیمات چاپگر | چاپگر در سیتریکس 6.5 | Client Printer Redirection | تنظیم توابع چاپ | Citrix | تنظیمات پرینتر برای کاربر در سیتریکس 6.5 | Client Printer | نرم افزار دورکاری
Client Printer Redirection
Default Printer
Printer Auto-creation Event Log Preference
Session Printer
Wait For Printers To Be Created (Desktop)