مدارک کمپانی Citrix در رابطه با XenServer


گواهینامه ها و مدارک شرکت سیتریکس در رابطه با XenServer

مدارکی که کمپانی Citrix در رابطه با XenServer ارائه کرده شامل موارد زیر می باشد :

CCA for Citrix XenServer 4 Platinum Edition
CCA for Citrix XenServer 5 Platinum Edition
CCA for Citrix XenServer Enterprise Edition 4
CCA for Citrix XenServer Enterprise Edition 5
CCEE for Virtualization