Elon Musk میخواهد اینترنت را به کره مریخ ببرد


انتقال Internet به کره مریخ

انتقال Internet به کره مریخ | شبکه بین زمین و آسمان | ایجاد شبکه اینترنتی بزرگ

بر اساس   روزنامه تجارت هفته بلومبرگ ؛ الون ماسک روز جمعه اعلام کرد که میخواهد یک اینترنت ثانویه در فضا ایجاد کند که قابل به دسترسی به مریخ هم یک روزی باشد. این فضای شبکه خیلی سریعتر از این اینترنتی است که امروزه ما تجربه کرده ایم، خواهد بود.