طبقه بندی ترافیک پهنای باند در روترهای شبکه


الویت و طبقه بندی ترافیک از طریق تگ DSCP

 

کد DiffServ یک رشته در هدر IP می باشد که راهی مبتنی بر هاپ (مسیری که داده در آن توسط روتر منتقل می شود) تجویز می کند و به روترها در یک مسیر برای تعیین هر یک از کلاس های ترافیک اولویت بندی شده کمک می کند.

ترافیک و پهنای باند | امنیت در اینترنت | Security | QoS

راه حل شرح داده شده در این مطلب در اطراف الگوریتم صف بندی Hierarchical Token Bucket-HTB ساخته شده است. این راه حل با بهره گیری از صف مبتنی بر درخت به منظور یک صف والدین در جهت کنترل پهنای باند برای هر مقدار DSCP امکان پذیر است.

برای اعمال HTB لازم است ابتدا ترافیک ها براساس نوع آنها مارک دار و قانونمند شوند و درنهایت سیاست هایی برای اینترفیس های خاص اعمال گردد.