مشکل پرينت و پرينتر در Citrix چگونه حل مي شود؟


اگر پرينتري را روي سرور سيتريکس تعريف کنيد آن پرينتر براي تمامي کاربران قابل مشاهده و دسترس خواهد بود. براي اينکه کاربران فقط پرينترهاي خودشان را ببينند تمامي پرينترهاي تعريف شده روي سرور سيتريکس را حذف کن و روي دستگاه هر کاربر پرينترهاي واحد خودشان را تعريف کن.    زماني که به سيتريکس وصل ميشوند ، سيستم پرينترهاي تعريف شده هر کاربر را   بصورت اتوماتيک روي سرور سيتريکس نصب ميکند و فقط در اختيار آن کاربر قرار ميدهد. و هنگام logoff کردن هم پرينترها را بصورت اتوماتيک از روي سرور حذف ميکند .
در مورد پاک شدن تنظيمات پرينترها. براي اين مشکل يک hotfix وجود دارد که مشکل را حل ميکند