بهترین های مجازی سازی در سال 2016


غول های مجازی سازی در فناوری اطلاعات


هنگامی که بحث از مجازی سازی سرور به میان می آید ارائه فناوری نرم افزار در بیت به بیت برنامه مطرح می شود این راه حل متشکل از یک یا چند ماشین مجازی است که تعدادی کاربر به آن متصل می شوند که از وب سایت ها، دسکتاپ مجازی، برنامه های کاربردی و یا از خدمات اینترانت استفاده می کنند. در حال حاضر میلیون ها نفر از سرویس های مجازی سازی در شرکت های مختللف استفاده می نمایند که از لحاظ فروش برتر به بهترین های این عرصه می پردازیم.
 
مجازی سازی | دسکتاپ مجازی | VMware | Citrix | Microsoft | Red Hat | Oracel | Microsoft Azure | بهترین های مجازی سازی


VMware
Citrix
Microsoft
Red Hat
Oracel
Amazon
Google
Parallels / Odin
Huawei
VERDE VDI
لازم به ذکر است که دو شرکت Microsoft و Citrix در حال حاضر همکاری تنگاتنگی را در Windows Server 2016  بر روی پروژه Microsoft Azure، دارند.