نقش سیتریکس در دنیای IT


زمان محرکی برای سرعت بخشیدن به وظایف سنگین Citrix


حمایت از پایداری خودکار و برنامه های سازمانی در سراسر محیط ابرمجازی، خصوصی یا عمومی از وظیف سنگین Citrix است. این چرخه مدیریت IT را برای تبدیل شدن به سازمانی سریع تر و مقرون به صرفه بودن کمک میکند. پیکر بندی اندازه و مقیاس و پایداری حجم کار و برنامه های سازمانی در مد اتوماتیک از وظایف Citrix است.

دورکاری | مدیریت از راه دور | مجازی سازی | Citrix XenServer

پایداری بصورت مداوم و بهینه از طریق استقرار خودکار بهترین شیوه استاندارد و آسان برای استفاده از ابزار مدیریت است. Netscape ،Xen Mobile ،Xen Desktop ،Xen App ابزارهای کاربردی شما با طراحی ساده برای مدیریت همراه با امکانات جدید خواهد بود.