داده های سیتریکس Citrix Data و روند جهانی جدید


داده های سیتریکس Citrix Data  روند جهانی جدیدی را برای مصرف کنندگان و پویایی در شرکت ها نشان دادند.

امروز شرکت سیتریکس برای اولین بار در نیمه اول سال 2015 گزارش تجزیه و تحلیل ترافیک موبایل سیتریکس را منتشر کرد. تجزیه و تحلیل ترافیک موبایل گزارش آدرس هر دوی مشترکین تلفن همراه و روند جابه جایی کسب و کار را از طریق طراحی داده ها از مقطع جهانی اپراتور های شبکه تلفن همراه و شرکت ها انجام می دهد.


درباره سیتریکس | راهکار سیتریکس | مشاوره سیتریکس | دورکاری | مجازی سازی | Citrix | یکپارچه سازی نرم افزار | راهکارهای مجازی سازی سرور، برنامه و سیتریکس


این گزارش بینش ارزشمندی را از آخرین روند پویایی فراهم می کند که طی آن تاثیرات آن بر مصرف کنندگان ، شرکت ها ، اپراتورهای تلفن همراه در سراسر اکوسیستم تلفن همراه را نشان می دهد.