راهکارهای Citrix همراه با فناوری جدید

يکشنبه 8 فروردين 1395


راهکارهای Citrix همراه با فناوری جدید


یکی از دغدغه های مدیران زمانی است که میخواهند سیستم عامل خود را ارتقاء دهند و این تشویش همیشه در ذهن جای دارد که آیا برنامه های کاربردی و کلیدی آمادگی این تغییرات را دارند یا نه؟  مدیریت در حرکت به سمت تکنولوژی برتر از آن شرکت های بزرگ فناوری است. شرکت نیاز به تدوین و فرموله کردن استراتژی برای حفظ بهره وری و حمایت از کاربران خود بدون در نظر گرفتن سیستم عامل نقطه پایان دارد.