مجازی سازی در آموزش با استفاده از زیرو و تین کلاینت

دوشنبه 1 آذر 1395


فناوری سیتریکس را در آموزش لمس کنید


یکی از Stable ترین راهکارها در آموزش و مراکز آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان استفاده از مجازی سازی برای استفاده در Thin Client ها و Zero Client هاست. با استفاده از این ابزار کاربران به نرم افزارهای محدود دسترسی داشته و در هزینه های سازمان نیز بسیار صرفه جویی خواهد شد.